Normativa de Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal posem en el seu coneixement:

A) Que les dades contingudes en els currículum i documentació annexa que siguin rebuts seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és ERE Servicios Jurídicos, SL, entitat on es centralitza a través d’un contracte de prestació de serveis la gestió de RRHH de Grupo ERE .

B) Que la finalitat de la seva incorporació és procedir a l’anàlisi i tractament dels mateixos per determinar la seva adequació al perfil necessari per a cada lloc de treball i d’aquesta manera poder realitzar un procés de selecció per a una possible contractació laboral, sempre que el / la candidat / a reuneixi el perfil precís per a un lloc professional determinat o les circumstàncies comercials o laborals així ho aconsellin, així com la prestació de serveis relacionats amb aquest objecte a les altres entitats de Grupo ERE, les quals, apareixen reflectides al nostre web corporatiu www.grupoere.com, prestant el titular de les dades el seu consentiment exprés per al tractament informatitzat dels mateixos, així com la seva utilització per aquestes entitats per a la finalitat determinada en el present apartat.

C) Que el titular de les dades pot exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes que preveu la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal davant el responsable del fitxer, dirigint-se a ERE Servicios Jurídicos, SL, Departament d’Organització i Mètodes, situat al carrer Batllori nº17-19 Baixos, 08901, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

D) El Titular de les dades dels currículum i documentació annexa als mateixos, presta el seu consentiment exprés perquè ERE Servicios Jurídicos, S.L. o qualsevol de les empreses que integren el seu Grup, les quals apareixen reflectides en la pàgina web corporativa www.grupoere.com, puguin consultar i incorporar les dades relatives al seu perfil existents a les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc … ) en què Vostè participi amb la finalitat d’avaluar la seva experiència i competències professionals, i d’aquesta manera conèixer si el seu perfil professional s’alinea amb la cultura corporativa del Grup i presenta valors d’acord amb aquest.